ostad shahaid morteza motahari

اندیشه ‏های شهید مطهری باید به عنوان مبنای مواجهه علمی با افكار وارداتی جدید و دستیابی به نوآوریهای علمی در عرصه معارف دینی مورد توجه قرار گیرد. بررسی اندیشه و آرای آیت الله شهید مطهری و تأثیر آن در شكل‏گیری مبانی فكری انقلاب اسلامی و تجلیل از شخصیت كم نظیر ایشان هم، مورد نیاز جوامع اسلامی و هم ادای بخشی از وظیفه حق‏شناسی نسبت به اندیشمندان و فرزانگان انقلاب اسلامی است.
شهید مطهری، با ایمان، علم و اعتماد به نفس والای خود و همچنین ادب و انصاف علمی در آن سالها شجاعانه وارد میدان شد و با یك مواجهه صحیح و علمی در مقابل تفكرات ماركسیستی و لیبرالیستی، توانست چهره روشن و نابی از تفكرات اسلامی ارائه دهد و جریان روشنفكری اسلامی صحیحی را پایه گذاری نماید كه در واقع مبنای بخشی عمده از جریان فكری انقلاب اسلامی شد.»
رهبر معظم انقلاب در پیام خود ضمن اشاره به این نكته كه تا كنون تعریف جامعی از هویت فكری و روشنفكری شهید مطهری ارئه نشده است، آورده‏اند: «مرحوم مطهری با قوت فكری و اندیشه صائب خود وارد میدان‏هایی شد كه تا آن زمان هیچ كس در زمینه مسایل اسلامی وارد آن نشده بود».
در این مراسم، سیدمحمد خاتمی، رئیس جمهوری در سخنانی، ضمن برشمردن برخی از وجوه شخصیتی و اخلاقی استاد شهید مطهری گفت: «مطهری مرد میدان گفتگو بود، آن هم نه تنها در درون مرزهای سنت و فكر اسلامی كه با همه ارباب ملل و نحل، آن هم نه به قصد سركوب و ارعاب دشمنان، بلكه برای گسترش میدان فهم و خرد خود و مردمان دیگر.»
در این همایش جهانی، نشست‏های دوازده‏گانه با موضوعات زیر برگزار شد:
ـ تفكر خلاق
ـ دین، آزادی و آزاد اندیشی
ـ نوآوری‏های فلسفی استادمطهری
ـ دین، زن و حقوق زنان
ـ شخصیت‏شناسی مطهری
ـ دین، آزادی اندیشه و احیای تفكر دینی
ـ گفتگوی میان ادیان
ـ راهی به سوی تجدید فكر دینی
ـ مطهری و مطالعات تطبیقی علم جدید
ـ دین و اخلاق
ـ اندیشه‏های كلامی و دینی استاد مطهری
ـ دین، حقوق بشر و اندیشه‏های سیاسی ـ اجتماعی استاد مطهری
ـ دین و تكثرگرایی دینی
در ادامه خلاصه‏ای از برخی عناوین مقالات این همایش را مرور می‏كنیم:
نوآوری ‏ها و روش‏های فلسفی و كلامی استاد مطهریحركت و زمان از موضوعات گسترده‏ای است كه مورد بحث و جست و جوی برخی حكما و فلاسفه قرار گرفته است. در همین راستا آیت الله سیدحسن مصطفوی استاد و رئیس گروه فلسفه دانشگاه امام صادق(ع) بعد از پرداخت به این مسئله كه حكمای اقدم، زمان را جوهری سیال و ازلی و حتی واجب الوجود دانسته‏اند، گفت بعضی آن را موهوم و غیرواقعی و نیز متكلمین آن را امری نسبی و محققین حكمای اسلامی آن را مقدور حركت و صغیه و یا جوهریه می‏دانند، وی سپس به نوآوری آرا و تحقیقات مهم استاد مطهری در این زمینه می‏پردازد.
دكتر مهدی گلشنی استاد دانشگاه صنعتی شریف و رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، برخورد عمیق و فیلسوفانه استاد مطهری با علوم جدید را می‏ستاید و در فرازی از مقاله خویش چنین می‏آورد: «استاد مطهری با علوم جدید با دیدی باز و خالی از تعصب برخورد می‏كردند. ایشان به نظریه‏هایی كه با خلقت جهان انسان سر و كار داشت اعتنای تمام داشتند. استدلال آوری صحیح و متین او چنان متقن بود كه برای غیرمسلمان هم قابل درك و قبول بود. او در مقام استدلال با مسئله خلقت انسان، روح یا علیت، با قوت تمام علمی پیش رفته است.»
دكتر غلامعلی حداد عادل استاد دانشگاه تهران و رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی مقاله خود را با عنوان «مطهری و فلسفه تطبیقی در ایران معاصر» ارایه كرد. او مطهری را در تطبیق فلسفه اسلامی با فلسفه جدید غربی كم نظیر دانست و گستردگی تحقیقات او را ستود. تحقیقاتی كه بیشتر برای افرادی بود كه تحت تأثیر تبلیغات ماركسیستی و كمونیستی، ماتریالیسم دیالكتیك را فلسفه علمی و یگانه فلسفه معتبر جهان می‏شناختند.
دكتر حداد عادل افزود: «باید مطهری را به سان فیلسوفانی چون هیوم، كانت و هگل، راهگشای فلسفه تطبیقی دانست». وی در این زمینه شرح مبسوط منظومه را در شمار فعالیت‏های كاربردی فلسفه تطبیقی او قلمداد كرد.
تلقی ناردست جامعه علمی غرب از فلسفه اسلامی باعث شده است كه آنان این علم دقیق و راهگشا را در متافیزیك ارسطویی ـ افلاطونی ـ كه به نوعی با سلیقه‏ها و تزوقهای دین آمیخته است ـ منحصر دانند مقاله «مطهری، نمایشگر جامعیت و توانمندی‏های فلسفه اسلامی» از دكتر حسین غفاری، استادیار دانشگاه تهران است. وی با درك دقیق از این تلقی ناقص، نقش اساسی استاد مطهری را در تبیین صحیح فلسفه اسلامی و درك عمیق وی در بزنگاه‏های علمی، كاویده است كه درصدد برآمد تا اصالت فلسفه اسلامی را به آن بازگرداند. نویسنده در صدد است تا تبیین كند فلسفه اسلامی در علایق سنتی كلام قرون وسطایی تنیده نیست، او كوشیده است در این مقال اثر گذاری شهید مطهری را با طرح مباحث تطبیقی میان اندیشه غربی و فلسفه اسلامی ترسیم كند و بفهماند این علم گرانمایه دارای نیروی قوی علمی است كه بدون تمسك برآن گره‏های كور معرفت‏شناسی گشوده نگردد.
اتهام اصلی بر فلسفه اسلامی ناكارآمدی آن در زندگی آدمی است و دین نیز بنهاده در گوشه‏ای كه متعلق به دوران گذشته است به راستی در این جرگه وظیفه و تكلیف یك فیلسوف اسلامی چیست؟ با نظری اجمالی بر آثار مطهری درمی‏یابیم كه استاد در پس تدریس‏ها و نوشته‏های فلسفی خود، آبستن دغدغه‏های شگرف‏تر، ملموس‏تر و نزدیك‏تر به عرصه زندگی آدمیان است. از این رو چرخه محتوایی كتابها و مقالات علمی او را بر محورهایی می‏بینیم كه در زندگی آن روز جامعه مهم و روزآمد بوده است. او در مقطعی از زمان حقوق زن را درمی‏كاود، و در زمانی به هنر و سینما و سیاست و در مقطعی دیگر به علم و ایمان و فطرت و دردهای جامعه ماركسیستی و ناسیونالیستی و... می‏پردازد. و درصدد برمی‏آید فاصله میان فلسفه را از اعتقادات افراد و زندگی روزمره آنان كم كند. «علم كلام و فلسفه اسلامی معاصر با تأكید بر آرای فلسفی شهید مطهری» عنوان مقاله‏ای است از دكتر رضا داوری اردكانی استاد دانشگاه تهران و رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران. او این دغدغه‏های اصیل را از نگاه شهید مطهری بررسی می‏كند. او می‏خواهد نشان دهد كه ثمره فعالیت‏های فلسفی استاد دست كم به مقصد اثبات سازگاری دین با همه ارزش‏های مقبول جامعه بشری نزدیك شده است. بر همین اساس می‏پرسد آیا این فیلسوف از قلمرو فلسفه به وادی علم كلام وارد شده است؟ آیا او یك متكلم است؟ با توجه به این كه كار كلامی او با ماهیت كلام سابق متفاوت است، كلامی كه آورده است چگونه كلامی است؟
نوآوری دیگر كلامی مطهری در مبحث عدل الهی است. در این مقاله دكتر غلامرضا اعوانی استاد دانشگاه شهید بهشتی و رئیس موسسه حكمت و فلسفه ایران به بحث عدل الهی از دیدگاه شهید مطهری می‏پردازد. و آن را در تاریخ اندیشه بشری مسئله‏ای پرنزاع می‏خواند. او با بررسی اجمالی سیر تاریخی مبحث عدل الهی نزد فیلسوفان و متفكران، نظریه شهید مطهری را در كتاب عدل الهی بررسی كرده، خصوصیات روش ایشان را كه توأم با نوآوری است، تحلیل می‏كند.
به راستی مطهری فردی دلسوز و دردمند بود و به جامعه دینی و بشری با دیدی عالمانه و شگرف می‏نگریست. بی‏شك می‏توان گفت، او بر مسئله اندوه كه تمام وسعت زندگی بشر را فرا گرفته است، نگاهی ویژه داشت تا آنجا كه خانم دكتر نایلا سلیمانوا، استادیار دانشگاه خزر از آذربایجان این ویژگی انسان دوستانه را در لابه‏لای نوشته‏هایش دریافته و در جست و جوی نگاه پنهان او به دردها، آلام و رنجهای بشری می‏پردازد. نمونه آن، كتاب «انسان كامل» است كه در آن به مسئله اندوه پرداخته شده است؛ از این رو، خانم نایلا در مقاله خود با عنوان «نگرشی بر مسئله اندوه از دیدگاه استاد مطهری» می‏گوید: در نگاه مطهری، انسان بدون اخلاق مثل حیوان است و شخصیت آدمی فقط با اصول اخلاقی‏اش معنا می‏یابد. معیار حقیقی انسان بودن، داشتن اندوه و درد متعالی است. تمام موجودات زنده، رنجهای مشترك دارند و درد اصلی انسان در این زندگی زودگذر و در حقیقت توجیه حیات و زندگی او، فقط یافتن راهی است كه آدمی را به ابدیت هدایت می‏كند و اندوه اصلی همین است.
جناب پرفسور عبدالواحد شمال اف، استاد فلسفه پژوهشگاه فلسفه حقوق آكادمی علوم تاجیكستان مقاله خود را با عنوان «ماهیت فلسفی ـ مذهبی استاد مطهری» طرح كرد. او از دریچه ماهیت فلسفی ـ مذهبی، نقش استاد مطهری را در تبیین مباحث اساسی می‏داند و درمی‏یابد اندیشه‏های پرفروغ این بزرگ مرد بر اساس عقل و دانش است و در حقیقت به خاطر دفاع از دین اسلام است كه در همه عرصه ‏هایی كه شبهاتی نسبت به دین مطرح بوده حضور می‏یابد.
وی مطهری را در حكمت نظری، جانب دار سومین اصل فلسفه اسلامی می‏داند كه پایه گذار آن ملاصدرا است و به عنوان حكمت متعالیه مشهور است. وی معتقد است، اهمیت اندیشه‏های استاد مطهری در این است كه الاهیات را در دو فصل جدید ازعلوم طبیعیات آزاد كرده و مقابل حمله متجددان، حكمت سنتی را از گزند تهاجم آنان مصون می‏دارد.
قدرت نقادی فیلسوفانه از دیگر امتیازات استاد مطهری است كه نشان‏گر آگاهی وسیع او در فلسفه كلاسیك و فلسفه نوین است. از این رو خانم پرفسور وجیه قانصو استاد دانشگاه لبنان در مقاله خود با عنوان «شهید مطهری و فلسفه غرب» می‏خواهد به چند پرسش اساسی پاسخ دهد؛

نوشته شده در یکشنبه یازدهم فروردین 1392| ساعت 18:55| توسط اعظم جاروبکش| |

 آیینه جام       2  احیای تفکر اسلامی     3  اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب   4  استاد مطهری و روشنفکران   5  اسلام و مقتضیات زمان 1   6  اسلام و مقتضیات زمان 2   7   آشنایی با علوم اسلامی 1 8  آشنایی با علوم اسلامی 2 9  آشنایی با علوم اسلامی 3 10  آشنایی با قرآن 1       11  آشنایی با قرآن 2     12  آشنایی با قرآن 3 13  آشنایی با قرآن 4 14   آشنایی با قرآن 5 15  آشنایی با قرآن 6 16  آشنایی با قرآن 7 17  آشنایی با قرآن 8   18  اصول فلسفه و روش رئالیسم 1   19   اصول فلسفه و روش رئالیسم 2       20  اصول فلسفه و روش رئالیسم 3       21   اصول فلسفه و روش رئالیسم 4       22  اصول فلسفه و روش رئالیسم 5       23  امامت و رهبری   24  امدادهای غیبی در زندگی بشر 25  انسان در قرآن 26  انسان کامل   27  انسان و ایمان 28  انسان و سرنوشت 29  بیست گفتار 30  پاسخ های استاد به نقدهای کتاب مسأله حجاب       31  پیامبر امی   32  پیرامون انقلاب اسلامی   33  پیرامون جمهوری اسلامی 34  تعلیم و تربیت در اسلام 35  تکامل اجتماعی انسان   36  توحید 37  جاذبه و دافعه علی (ع) 38  جامعه و تاریخ 39  جهاد 40  جهان بینی توحیدی (جلد دوم) 41  حرکت و زمان در فلسفه اسلامی 1   42  حرکت و زمان در فلسفه اسلامی 2   43  حق و باطل   44  حکمت ها و اندرزها 45  حماسه حسینی 1 46  حماسه حسینی 2   47  حماسه حسینی 3   48  خاتمیت 49  ختم نبوت 50  خدمات متقابل اسلام و ایران 51  داستان راستان 1 52  داستان راستان 2 53  درس های الهیات شفا 1   54  درس های الهیات شفا 2   55  ده گفتار 56  زندگی جاوید یا حیات اخروی 57  سیری در سیره ائمه اطهار 58  سیری در سیره نبوی 59  سیری در نهج البلاغه 60  شرح مبسوط منظومه 1       61  شرح مبسوط منظومه 2       62  شرح مبسوط منظومه 3       63  شرح مبسوط منظومه 4       64   شرح منظومه 1   65  شرح منظومه 2 66  شش مقاله (الغدیر و وحدت اسلامی)   67  شش مقاله (جهان بینی الهی و جهان بینی مادی)       68  عدل الهی 69  عرفان حافظ (تماشاگه راز)     70  علل گرایش به مادیگری 71   فطرت       72  فلسفه اخلاق 73  فلسفه تاریخ 1 74  فلسفه تاریخ 2   75  فلسفه ابن سینا 1     76   فلسفه ابن سینا 2     77   قیام و انقلاب مهدی از دیدگاه فلسفه تاریخ  
78   گفتارهای معنوی   79  لمعاتی از شیخ شهید       80  مساله حجاب 81  مساله ربا به ضمیمه بیمه 82  مساله شناخت 83  معاد 84  مقالات فلسفی 1       85  مقالات فلسفی 2       86  مقالات فلسفی 3       87  5 مقاله     88  نبوت 89  نظام حقوق زن در اسلام 90   نظری به نظام اقتصادی اسلام   91  نقدی بر مارکسیسم   92  نهضت های اسلام صد ساله اخیر 93    وحی و نبوت 94  ولاء ها و ولایتها
نوشته شده در یکشنبه یازدهم فروردین 1392| ساعت 18:54| توسط اعظم جاروبکش| |

فتاب: استاد شهید آیت‌الله مطهری در 13 بهمن 1298 هجری شمسی در فریمان واقع در 75 کیلومتری شهر مقدس مشهد در یک خانواده اصیل روحانی چشم به جهان می‌گشاید. پس از طی دوران طفولیت به مکتبخانه رفته و به فراگیری دروس ابتدایی می‌پردازد. در سن دوازده سالگی به حوزه علمیه مشهد عزیمت نموده و به تحصیل مقدمات علوم اسلامی اشتغال می‌ورزد. 

در سال 1316 علی‌رغم مبارزه شدید رضاخان با روحانیت و علیرغم مخالفت دوستان و نزدیکان، برای تکمیل تحصیلات خود عازم حوزه علمیه قم می‌شود. در دوره اقامت پانزده ساله خود در قم از محضر مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی (در فقه و اصول) و حضرت امام خمینی ( به مدت 12 سال در فلسفه ملاصدرا و عرفان و اخلاق و اصول) و مرحوم علامه سید محمد حسین طباطبائی (در فلسفه: الهیات شفای بوعلی و دروس دیگر) بهره می‌گیرد. 

در سال 1331 در حالی که از مدرسین معروف و از امیدهای آینده حوزه به شمار می‌رود به تهران مهاجرت می‌کند. در تهران به تدریس در مدرسه مروی و تألیف و سخنرانیهای تحقیقی می‌پردازد. در سال 1334 اولین جلسه تفسیر انجمن اسلامی دانشجویان توسط استاد مطهری تشکیل می‌گردد.

در همان سال تدریس خود در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران را آغاز می‌کند به دنبال یک سخنرانی مهیج علیه شخص شاه به وسیله پلیس دستگیر شده و به زندان موقت شهربانی منتقل می‌شود و به همراه تعدادی از روحانیون تهران زندانی می‌گردد. 

پس از 43 روز به دنبال مهاجرت علمای شهرستانها به تهران و فشار مردم، به همراه سایر روحانیون از زندان آزاد می‌شود. در سال 1348 به خاطر صدور اعلامیه‌ای با امضای ایشان و حضرت علامه طباطبایی و آِیت الله حاج سید ابوالفضل مجتهد زنجانی مبنی بر جمع اعانه برای کمک به آوارگان فلسطینی و اعلام آن طی یک سخنرانی در حسینیه ارشاد دستگیر شد و مدت کوتاهی در زندان تک سلولی به‌سر برد. 

از سال 1349 تا 1351 برنامه‌های تبلیغی مسجدالجواد را زیر نظر داشت و غالباً خود سخنران اصلی بود تا اینکه آن مسجد و به دنبال آن حسینیه ارشاد تعطیل گردید و بار دیگر استاد مطهری دستگیر و مدتی در بازداشت قرار گرفت. پس از آن استاد شهید سخنرانیهای خود را در مسجد جاوید و مسجد ارک و غیره ایراد می‌کرد. بعد از مدتی مسجد جاوید نیز تعطیل گردید. در حدود سال 1353 ممنوع المنبر گردید و این ممنوعیت تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت.

اما مهمترین خدمات استاد مطهری در طول حیات پر برکتش ارائه ایدئولوژی اصیل اسلامی از طریق درس و سخنرانی و تألیف کتاب است. این امر خصوصاً در سالهای 1351 تا 1357 به خاطر افزایش تبلیغات گروههای چپ و پدید آمدن گروههای مسلمان چپ زده و ظهور پدیده التقاط به اوج خود می‌رسد. 

در سال 1355 به دنبال یک درگیری با یک استاد کمونیست دانشکده الهیات! زودتر از موعد مقرر بازنشسته می‌شود. همچنین در این سالها استاد شهید با همکاری تنی چند از شخصیتهای روحانی، «جامعه روحانیت مبارز تهران » را بنیان می‌گذارد بدان امید که روحانیت شهرستانها نیز به تدریج چنین سازمانی پیدا کند. 

گرچه ارتباط استاد مطهری با امام خمینی پس از تبعید ایشان از ایران به وسیله نامه و غیره استمرار داشته است ولی در سال 1355 موفق گردید مسافرتی به نجف اشرف نموده و ضمن دیدار با امام خمینی درباره مسائل مهم نهضت و حوزه‌های علمیه با ایشان مشورت نماید. 

پس از شهادت آیت الله سید مصطفی خمینی و آغاز دوره جدید نهضت اسلامی، استاد مطهری به طور تمام وقت درخدمت نهضت قرار می‌گیرد و در تمام مراحل آن نقشی اساسی ایفا می‌نماید. در دوران اقامت حضرت امام در پاریس، سفری به آن دیار نموده و در مورد مسائل مهم انقلاب با ایشان گفتگو می‌کند و در همین سفر امام خمینی ایشان را مسؤول تشکیل شورای انقلاب اسلامی می‌نماید.
 
هنگام بازگشت امام خمینی(ره) به ایران مسؤولیت کمیته استقبال از امام را شخصاً به عهده می‌گیرد و تا پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن همواره در کنار رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی و مشاوری دلسوز و مورد اعتماد برای ایشان بود، تا اینکه در ساعت بیست و دو و بیست دقیقه سه شنبه یازدهم اردیبهشت ماه سال 1358 در تاریکی شب در حالی که از یکی از جلسات فکری سیاسی بیرون آمده بود یا گلوله گروه نادان و جنایتکار فرقان که به مغزش اصابت نمود به شهادت می‌رسد و امام و امت اسلام در حالی که امیدها به آن بزرگمرد بسته بودند در ماتمی عظیم فرو می‌روند.

اندیشه‌های متفکر شهید استاد مرتضی مطهری همواره به عنوان اسلام‌شناسی آگاه، عالمی زمان شناس، دانشمندی دردآشنا و فیلسوفی توانا مورد علاقه فرهیختگان و جوانان فکور بوده و می‌باشد. 

استاد شخصیتی بود که پاسخ‌گویی به شبهات زمانه و مقابله با انحرافات فکری و عقیدتی را وجهة همّت خویش ساخت تا بدانجا که در قبال این مجاهدت عظیم علمی جان خویش را فدای آرمان خود ساخت.

نوشته شده در یکشنبه یازدهم فروردین 1392| ساعت 18:53| توسط اعظم جاروبکش| |

نوشته شده در شنبه سوم فروردین 1392| ساعت 13:35| توسط اعظم جاروبکش| |

فعالیتهای سیاسی:

 


الف)درقیام پانزده خرداد: ایشان همواره در کنار امام بودبه طوري که مي توان سازماندهي قيام پانزده خرداد در تهران و هماهنگي آن با رهبري امام را مرهون تلاشهاي او و يارانش دانست. در ساعت 1 بعد از نيمه شب روز چهارشنبه پانزده خرداد 1342 به دنبال يک سخنراني مهيج عليه شخص شاه به وسيله پليس دستگير شده و به زندان موقت شهرباني منتقل مي شود و به همراه تعدادي از روحانيون تهران زندانی مي گردد. پس از 43 روز به دنبال مهاجرت علماي شهرستانها به تهران و فشار مردم، به همراه ساير روحانيون از زندان آزاد مي شود.

 


ب)هدايت هيئتهاي موتلفه:
پس از تشکيل هيئتهاي موتلفه اسلامي، استاد مطهري از سوي امام خميني همراه چند تن ديگر از شخصيتهاي روحاني عهده دار رهبري اين هيئتها مي گردد. پس از ترور حسنعلي منصور نخست وزير وقت توسط شهيد محمد بخارايي کادر رهبري هيئتهاي موتلفه شناسايي و دستگير مي شود ولي از آنجا که قاضي يي که پرونده اين گروه تحت نظر او بود مدتي در قم نزد استاد تحصيل کرده بود به ايشان پيغام مي فرستد که حق استادي را به جا آوردم و بدين ترتيب استاد شهيد از مهلکه جان سالم بدر مي برد.

 


ج) مبارزه با کجرویها وانحرافات: در اين زمان وي به تأليف کتاب در موضوعات مورد نياز جامعه و ايراد سخنراني در دانشگاهها ، اسلامي کردن محتواي نهضت اسلامي پزشکان، مسجد هدايت، مسجد جامع نارمک و غيره ادامه مي دهد. به طور کلي استاد شهيد که به يک نهضت اسلامي معتقد بود نه به هر نهضتي، براي اسلامي کردن محتواي نهضت تلاشهاي ايدئولوژيک بسياري نمود وبا کجرويها و انحرافات مبارزه سرسختانه کرد. در سال 1346 به کمک چند تن از دوستان اقدام به تأسيس حسينيه ارشاد نمود به طوري که مي توان او را بنيانگذار آن موسسه دانست. ولي پس از مدتي به علت تکروي و کارهاي خودسرانه و بدون مشورت يکي از اعضاي هيئت مديره و ممانعت او از اجراي طرحهاي استاد و از جمله ايجاد يک شوراي روحاني که کارهاي علمي و تبليغي حسينيه زير نظر آن شورا باشد سرانجام در سال 1349 عليرغم زحمات زيادي که براي آن موسسه کشيده بود و عليرغم اميد زيادي که به آينده آن بسته بود در حالي که در آن چند سال خون دل زيادي خورده بود از عضويت هيئت مديره آن موسسه استعفا داد و آن را ترک گفت.

 


د)حمایت از مظلومان فلسطین در برابر اسرائیل: در سال 1348 به خاطر صدور اعلاميه اي با امضاي ايشان و حضرت علامه طباطبايي و آِيت الله حاج سيد ابوالفضل مجتهد زنجاني مبني بر جمع اعانه براي کمک به آوارگان فلسطيني و اعلام آن طي يک سخنراني در حسينيه ارشاد دستگير شد و مدت کوتاهي در زندان تک سلولي به سربرد.

 


ه)سخنراني هاي انقلابي و بازداشت استاد: از سال 1349 تا 1351 برنامه هاي تبليغي مسجدالجواد را زير نظر داشت و غالباً خود سخنران اصلي بود تا اينکه آن مسجد و به دنبال آن حسينيه ارشاد تعطيل گرديد و بار ديگر استاد مطهري دستگير و مدتي در بازداشت قرار گرفت. پس از آن استاد شهيد سخنرانيهاي خود را در مسجد جاويد و مسجد ارک و غيره ايراد مي کرد. بعد از مدتي مسجد جاويد نيز تعطيل گرديد. در حدود سال 1353 ممنوع المنبر گرديد و اين ممنوعيت تا پيروزي انقلاب اسلامي ادامه داشت.

 


و) استادمطهری و خطر منافقین: اما مهمترين خدمات استاد مطهري در طول حيات پر برکتش ارائه ايدئولوژي اصيل اسلامي از طريق درس و سخنراني و تأليف کتاب است . اين امر خصوصاً در سالهاي 1351 تا 1357 به خاطر افزايش تبليغات گروههاي چپ و پديد آمدن گروههاي مسلمان چپ زده و ظهور پديده التقاط به اوج خود مي رسد. گذشته از حضرت امام، استاد شهید مرتضی مطهري اولين شخصيتي است که به خطر سران سازمان موسوم به « مجاهدين خلق ايران » پي مي برد و ديگران را از همکاري با اين سازمان باز مي دارد و حتي تغيير ايدئولوژي آنها را پيش بيني مي نمايد.


::ادامه مطلب::
نوشته شده در شنبه سوم فروردین 1392| ساعت 13:32| توسط اعظم جاروبکش| |

http://www.patoghkade.com/wp-content/uploads/2012/04/138802120211.jpg

نوشته شده در شنبه سوم فروردین 1392| ساعت 13:30| توسط اعظم جاروبکش| |

۱-ولادت شهید مطهری : استاد شهيد آيت الله مطهري در 13 بهمن 1298 هجري شمسي در فريمان واقع در 75 کيلومتري شهر مقدس مشهد در يک خانواده اصيل روحاني چشم به جهان مي گشايد. پس از طي دوران طفوليت به مکتبخانه رفته و به فراگيري دروس ابتدايي مي پردازد.

 

 

۲ - ورود به حوزه علمیه : در سن دوازده سالگي به حوزه علميه مشهد عزيمت نموده و به تحصيل مقدمات علوم اسلامي اشتغال مي ورزد. در سال 1316 عليرغم مبارزه شديد رضاخان با روحانيت و عليرغم مخالفت دوستان و نزديکان، براي تکميل تحصيلات خود عازم حوزه علميه قم مي شود در حالي که به تازگي موسس گرانقدر آن آيت الله العظمي حاج شيخ عبدالکريم حائري يزدي ديده از جهان فروبسته و رياست حوزه را سه تن از مدرسان بزرگ آن آيات عظام سيد محمد حجت، سيد صدرالدين صدر و سيد محمد تقي خوانساري به عهد گرفته اند.

 


::ادامه مطلب::
نوشته شده در شنبه سوم فروردین 1392| ساعت 13:26| توسط اعظم جاروبکش| |


قالب وبلاگ :: :: كدهای جاواشمالی - پزشک متخصص - گویا آی تی - تک تمپ - پی دی اف سنتر | قالب بلاگفا - گرافیک - وبلاگ